Hakkari İl Halk Kütüphanesi

ÖDÜNÇ VERME

Kütüphanemizde ödünç verme işlemleri üye kimlik kartıyla veya TC Kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ile yapılmaktadır. Ödünç hizmetinden faydalanabilmek için üye olmak zorunludur. Danışma kaynakları ve kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller hariç, kütüphane materyali üyelerimize ödünç olarak verilir.

Üyelerimize üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş gün, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler, üyelerimizin sözlü (yüz yüze, telefon) ve yazılı (elektronik posta) başvurusu üzerine kütüphanemizce bir defaya mahsus uzatılır.

Ödünç verme kurallarına uymamayı (materyali sürekli geç getirme, ödünç alınan materyali yıpratma veya iade etmeme, vb.) alışkanlık haline getirmiş kullanıcılara, kütüphane yönetimi tarafından kütüphane kayıtları da esas alınarak, ilk seferinde üç ay, ikinci seferinde altı ay hak mahrumiyeti uygulanmaktadır.

Materyali geç getiren üyemize herhangi bir nakdi ceza tahakkuk ettirilmez. Ancak ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen üyeye, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez. Üye uyarılır. Uyarılar önce sözlü olarak, elektronik postayla veya telefonla yapılır. Sonuç alınamaması durumunda, son uyarı resmi yazı ile yapılır. Materyali iade etmeyen, kullanılamayacak derecede yıpratan veya kaybeden üye, materyalin rayiç bedelini öder. Materyali iade etmeyen veya bedelini ödemeyen kullanıcılar hakkında yürürlükte olan Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.